Regulamin konkursu “Gwiezdne Wojny z Systelem”

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Gwiezdne Wojny z Systelem”
§ 2
Organizatorami konkursu jest firma Systel zwana dalej „Organizatorem Konkursu”. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa (dalej “Komisja”), której zadaniem jest również wyłonienie zwycięzcy każdej edycji konkursu.

§ 3
Konkurs jest organizowany na stronie serwisu facebook.com dla fanów fanpage’a Kochamy Tysiąclecie.
§ 4
Konkurs trwa od 08.12.2015r. do 16.12.2015r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub która jest osobą niepełnoletnią powyżej 13 roku życia, jeśli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz spełni warunki uczestnictwa w Konkursie określone Regulaminem.

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorami Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionego laureata Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji założeń Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Konkurs składać się będzie z jednego zadania konkursowego, które pojawi się na stronie Kochamy Tysiąclecie w portalu facebook.com – xxx.
3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytania, któe publikowane będą w każdym dniu trwania konkursu na stronie Kochamy Tysiąclecie na Facebook.com.
4. Zwycięzca każdej z edycji konkursu wyłoniony zostanie przez Komisję.
5. Rozwiązanie każdej edycji konkursu następuje w dniu następnym po jej ogłoszeniu.

§ 9
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Ponadto, aby wziąć udział w konkursie nalezy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Każda osoba może tylko raz wziąć udział w danej edycji konkursu.
3. Wyniki Konkursu oraz zwycięzca zostaną opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u facebook.com/Kochamy-Tysiąclecie-116031125410064. W celu przekazania nagrody, zwycięzca zostanie poproszony o skontaktowanie się z Organizatorem konkursu poprzez wiadomość prywatną i podanie danych, na podstawie których nastąpi wersyfikacja zwycięzcy przy odbiorze nagrody.
4. Odbiór nagrody będzie możliwy po ogłoszeniu wyników danej edycji konkursu wyłącznie przez osobę, wskazaną na podstawie zapisów z § 9 pkt. 3. w siedzibie Organizatora.

IV. NAGRODY

§ 10
Nagrodami w konkursie są:
Dla każdego zwycięzcy edycji konkursu przewidziana jest nagroda – 2 bilety na seans filmowy “Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy” w wersji 2D, który odbędzie się 20 grudnia 2015 roku o godz. 20:00 w Planet Cinema przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach.
Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy “do rąk własnych” i będą do odebrania w siedzibie firmy Systel (ul. Tysiąclecia 84, Katowice) w terminie od 11.12.2015 roku do 18.12.2015 roku w godzinach pracy firmy, tj. 10:00 – 18:00 z wyłączeniem weekendu.
Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na jej równowartość.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie www.systel.pl.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.