Regulamin konkursu noworocznego

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Oceń nas” (zwany dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest firma Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Sp. J. zarejestrowana przy ulicy Chrobrego 17; 40-881 Katowice, KRS: 0000197060 zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs trwa do godz. 23:59 w dniu 24 stycznia 2019 r. (zwanym dalej „Okresem Konkursu”).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto Systel dostępne pod adresem https://www.facebook.com/systelpl (zwane dalej „fanpage SYSTEL”) w serwisie internetowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”).
5. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału i swojego wizerunku w celach konkursowych i promocyjnych. Jeśli kandydat zgłaszany jest przez osobę trzecią Koordynator skontaktuje się z nim w celu uzyskania zgody. Brak zgody kandydata uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).
8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”).
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:
a. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w okresie konkursu jest aktywnym abonentem dowolnej usługi firmy Systel Systemy Teleinformatyczne.
b. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy Systel Systemy Teleinformatyczne i ich rodziny.
III. Nagroda
1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna:
Smartfon LG X Power o wartości 599zł wraz z opłaconym do końca roku 2019 abonamentem na usługę Jambox Mobile pakiet Standard o wartości 328,90zł
Łączna wartość nagrody to 927,90zł.
2. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodą ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.
IV. Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem Regulaminu dostępnym pod adresem https://www.systel.pl/regulamin-konkursu-noworocznego i jego akceptacja.
2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu wyłonienia zwycięzców Nagród Dodatkowych Organizator powołał komisję konkursową, złożoną z pracowników firmy Systel Systemy Teleinformatyczne (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).
3. Konkurs polega na:
– opisaniu w komentarzu do posta z ogłoszeniem konkursu swojego spotkania z pracownikami serwisu firmy Systel
V. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany wśród uczestników, którzy w komentarzu opisali najciekawszą historię spotkania z serwisem firmy Systel
2. Komisja sprawdzi, czy wylosowany uczestnik spełnił pozostałe warunki, jeżeli nie spełnił, zostanie wskazany kolejny najciekawszy komentarz
VI. Publikacja wyników
1. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane dnia 1 lutergo 2019 r. w formie postu na fanpage SYSTEL w serwisie Facebook.
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie do odbioru Nagrody w Biurze Obsługi Klientów Systel przy ul. Tysiąclecia 84 w Katowicach.
VII. Reklamacje
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora: Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Sp. J., Chrobrego 17, 40-881 Katowice, z dopiskiem „Oceń nas” w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym w szczególności w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych kont w Serwisie Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody.
a. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu pod adresem https://www.systel.pl/regulamin-konkursu-noworocznego/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.