Zmiana dokumentów abonenckich w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r.

Katowice, 20.11.2020

Drodzy Abonenci,
z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Konieczne jest przez to wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług, a jedynie wdrażają nowe przepisy prawa. Nowelizacja przepisów zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek i jedynie przyznają Państwu nowe prawa.
Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy. Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.
Poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązujących Państwa umowy i regulaminu.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI SYSTEL
1. W §3 po ust. 20 dodaje się ust. 21 i 22 o następującej treści:
21. Dostawca usług zapewnia Abonentowi będącemu konsumentem, korzystającemu z Usług Mobilnych, narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług. Funkcjonalności tego narzędzia, jak i sposób korzystania z niego, opisane są na stronie https://go.jambox.pl.
22. Dostawca usług zobowiązuje się do poinformowania Abonenta będącego konsumentem o wykorzystaniu podstawowego pakietu danych/podstawowego czasu połączeń, przyznanego Abonentowi w ramach Usług Mobilnych w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach pakietu taryfowego wybranego przez Abonenta, za pomocą wiadomości SMS wysyłanych przez system na Kartę SIM Abonenta lub notyfikacji w postaci powiadomienia elektronicznego wysyłanego na Kartę SIM.
2. W §10 ust. 7 po aktualnej treści dodaje się:
Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w niniejszym ustępie, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. W §12 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 201, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:
a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;
b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
4. Po §20 dodaje się § 201 o następującej treści:
1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
2. Dostawca usług wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.
4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
5. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Dostawca usług zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
6. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-5 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M. LINSCHEID SPÓŁKĄ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
1. §3 ust. 3 otrzymuje następującą treść:
Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego oświadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony. W razie przekształcenia się Umowy na czas nieokreślony, naliczane Abonentowi opłaty dla wybranych przez niego w Umowie pakietów taryfowych nie ulegają zmianie.
2. W §3 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 o następującym brzmieniu:
4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.
5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
6. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
3. W §4 ust. 4 przed aktualną treścią dodaje się:
Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4,
W § 4 po ust. 8 dodaje się ust. 9 – 11 o następującej treści:
9. Oświadczenie Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę dokumentową. Abonent może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w siedzibie/BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 32 745 00 00), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: biuro@systel.pl).
10. W przypadku złożenia przez Abonenta jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 9, w formie dokumentowej, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:
1) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.
11. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, złożonego w formie dokumentowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.